Councillor Vacancy Glascoed Ward

NOTICE OF VACANCY IN OFFICE OF COUNCILLOR

COMMUNITY OF LLANBADOC, GLASCOED WARD

NOTICE IS HEREBY GIVEN

that a casual vacancy has arisen in the Office of
Councillor for the Community/Town Council.

If by 2 August, 2022 (14 days excluding Dies Non,
after the date of this notice) a request for an
election to fill said vacancy is made in writing to
the Returning Officer at the address below by TEN
electors for the said Community/Town, or if
warded said Community/Town ward, an election
will be held to fill the said vacancy, otherwise the
vacancy will be filled by co-option.

If an election is called, it will take place not later
than 5 October, 2022.

Dated 13 July, 2022

Paul Matthews
Returning Officer
Monmouthshire County Council
The Rhadyr
Usk
NP15 1GA

* In computing any period of time for this purpose, a
Saturday, Sunday, day of the Christmas break, of the
Easter break or of a bank holiday or day appointed for
public thanksgiving or mourning must be disregarded.
“The Christmas break” means the period beginning with
the last week day before Christmas Eve and ending
with the first week day after Christmas Day which is not a
bank holiday. “The Easter break” means the period
beginning with the Thursday before and ending with the
Tuesday after Easter Day, and “a bank holiday
break” means any bank holiday not included in the
Christmas break or Easter break and the period
beginning with the last week day before that bank holiday
and ending with the next week day which is not a
bank holiday.

Printed and published by The Returning Officer, Monmouthshire County Council, The Rhadyr, Usk NP15 1GA

HYSBYSIAD SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD

CYMUNED LLANBADOG, WARD GLASCOED

HYSBYSIR DRWY HYN
y daeth sedd yn achlysurol wag ar gyfer Swydd
Cynghorydd ar gyfer y Cyngor Cymuned/Tref.

Os erbyn 2 Awst, 2022 (14 diwrnod yn eithrio Dies
Non, ar ôl dyddiad yr hysbysiad yma) y gwneir cais am
etholiad i lenwi'r sedd wag a nodwyd mewn ysgrifen at
y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad islaw gan
DDEG etholwr ar gyfer y Gymuned/Tref a nodir, neu os
mewn ward y ward Cymuned/Tref a nodir, cynhelir
etholiad i lenwi'r sedd wag a nodir, fel arall caiff y sedd
wag ei llenwi drwy gyfethol.

Os gelwir etholiad, fe'i cynhelir yn ddim hwyrach na 5
Hydref, 2022

Dyddiedig 13 Gorffennaf, 2022

Paul Matthews
Swyddog Canlyniadau
Cyngor Sir Fynwy
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

* Wrth gyfrif unrhyw gyfnod amser ar gyfer y diben hwn, rhaid anwybyddu dyddiau Sadwrn, dyddiau Sul, dyddiau gwyliau'r Nadolig, gwyliau'r Pasg neu wyliau banc neu ddiwrnod a benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alaru cyhoeddus. Mae "gwyliau'r Nadolig" yn cynnwys y cyfnod sy'n dechrau gyda'r diwrnod wythnos olaf cyn Noswyl Nadolig ac yn dod i ben gyda'r diwrnod wythnos cyntaf ar ôl Dydd Nadolig nad yw'n ŵyl banc. Mae "gwyliau'r Pasg" yn golygu'r cyfnod yn dechrau gyda'r dydd Iau cyn ac yn diweddu gyda'r dydd Mawrth ar ôl Dydd y Pasg, ac mae "gwyliau banc" yn golygu unrhyw ŵyl banc na chafodd ei chynnwys yng ngwyliau'r Nadolig neu wyliau'r Pasg a'r cyfnod yn dechrau gyda'r diwrnod wythnos olaf cyn yr ŵyl banc honno ac yn dod i ben gyda'r diwrnod wythnos nesaf nad yw'n ŵylbanc.

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA